Finalizarea studiilor

Licență

Programare susținere lucrări de licență - 1 iulie 2021

ANUNȚ IMPORTANT

Calendar examen licență - Sesiunea iulie 2021
Înscrieri: 8-22.06.2021
Proba scrisă (online): 28-29.06.2021
Susținerea lucrării: 01.07.2021

Regulamente finalizare studii 2020-2021


Studiile de licenţă se finalizează printr-un examen de licență format din următoarele probe:

Specializarea Administrație publică:


Specializarea Leadership of the Public Sector

 • Examen scris din două discipline fundamentale studiate în cadrul programului: Public management și Leadership. Examenul scris durează trei ore. (10 credite)
 • Prezentarea și susținerea lucrării de licență (10 credite)


Realizarea și susținerea lucrării de licență 2020

Realizarea lucrării de licență – Cerințe minimale (toate specializările)

 • Să abordeze o temă care este strâns legată de administrația publică;
 • Să respecte structura formală a unei lucrări științifice: Introducere, parte teoretică, parte practică, concluzii și recomandări;
 • Să conțină o parte practică, care reprezintă aproximativ 40%-50% din lucrare;
 • Să respecte cerințele minime aferente unei lucrări științifice – de ex. citarea corespunzătoare a surselor bibliografice, listă de bibliografie la finalul lucrării, cuprins;
 • Să aibă o lungime minimă de 40 pagini, în format Times New Roman, caractere de 12, la distanţă de un rând şi jumătate
 • Mai multe detalii vizând alegerea temei și redactarea lucrării

Documente utile în vederea redactării lucrării de licență :

Acte necesare pentru înscriere:

 • Dosar plic (fără șină)
 • Cerere tip de înscriere (se găseşte la secretariat )
 • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia (în original)
 • Certificatul de naștere în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau în copie legalizată;
 • Carte de identitate (copie simplă)
 • 2 fotografii (tip carte de identitate)
 • Atestat de competenţă lingvistică
 • Lucrarea de licenta
 • Declarație pe proprie răspundere că lucrarea nu este plagiată
 • Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior absolvită, pentru candidaţii care provin de la alte universităţi;
 • Suplimentul la diplomă în 2 exemplare originale după modelul dat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru absolvenţii proveniţi de la alte instituţii de învăţământ superior.
 • Dovada achitarii taxei de înscriere (dacă e cazul)
  • Taxa de 1.000 RON:
   • În cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor în una din cele două sesiuni consecutive (iunie, februarie)
   • În cazul înscrierii la examenul de finalizare a studiilor mai târziu de trei anide la data absolvirii
   • Se achita la casieria facultății.

Important de știut

 • Finalizarea studiilor prin examenul de licență se face în luna iulie a anului universitar în care studenții absolvă programul de licență. Studenții care sunt absolvenți în luna iulie dar nu doresc să își susțină imediat licența, pot face acest lucru și în sesiunea din luna februarie a anului următor.
 • Examenul de licență poate fi susținut gratuit de 2 ori (sesiunea din iulie și februarie, neprezentarea înseamnă o șansă pierdută).
 • Examenul de licență trebuie susținut în maxim 3 ani de la finalizarea studiilor (anul în care studenții absolvă plus încă 2 ani), în caz contrar se va plăti o taxă de susținere de 1.000 RON.

MasterAT

Calendar susținere disertație: Sesiunea iulie 2021

Înscrieri: 15-28.06.2021
Susținerea lucrării: 02.07.2021

Finalizarea studiilor de master se realizează prin susținerea lucrării de disertație (10 credite). Lucrarea de disertație se întocmește respectând aceleași cerințe științifice ca și în cazul lucrării de licență însă așteptarea este ca cercetarea abordată să aibă un grad mai mare de complexitate și originalitate.

Realizarea lucrării de disertație – Cerințe minimale

 • Să abordeze o temă care este strâns legată de administrația publică și particularizată în funcție de specificul programului de masterat. Nu puteți folosi aceeași lucrare ca la nivel licență. Cu acordul coordonatorului, puteți dezvolta o continuare a cercetării de la nivel licență însă trebuie să fie clară contribuția nouă.
 • Să respecte structura formală a unei lucrări științifice: Introducere, parte teoretică, parte practică, concluzii și recomandări.
 • Să conțină o parte practică, care reprezintă aproximativ 40%-50% din lucrare. Legătura dintre partea teoretică și cea practică trebuie articulată mult mai serios decât în cadrul lucrării de licență.
 • Să respecte cerințele minime aferente unei lucrări științifice – de ex. citarea corespunzătoare a surselor bibliografice, listă de bibliografie la finalul lucrării, cuprins.
Să aibă o lungime minimă de 60 pagini, în format Times New Roman, caractere de 12, la distanţă de un rând şi jumătate.

Documente utile în vederea redactării lucrării de licență:

Acte necesare pentru înscriere

 • Fişa de înscriere (se găseşte la secretariat);
 • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia în original;
 • Diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diploma (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia în original
 • Certificatul de naștere în copie conformă cu originalul (trebuie adus și originalul) sau în copie legalizată
 • Lucrarea de disertatie, însoțită de acceptul coordonatorului științific;
 • Pașaport –copie (cazul studenților străini)
 • CI, buletin de identitate – copie
 • Declaratie pe proprie raspundere ca lucrarea de diploma nu este plagiată
 • Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul)
 • Atestatul/adeverința de echivalare a studiilor, scrisoarea de acceptare, ordinul ministrului, avizul ministerului – in original si copie pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata (pentru absolvenții care au fost admiși la studii pe baza atestatului/adeverinței de echivalare a studiilor, a scrisorii de acceptare, a ordinului ministrului, a avizului ministerului etc.)