Anunt important

ANUNŢ IMPORTANT !!!

 

CERERI  pentru :

  • prelungirea studiilor
  • reînmatriculare
  • reluarea studiilor după întrupere
  • transfer
  • întreruperea studiilor
  • studierea a doi ani intr-unul singur

 

se vor face cu cel puţin 10 zile înainte de începerea anului universitar ( ultima zi este 21,09,2012).

Un procent de maximum 5% din numărul studenţilor cu frecvenţă dintr-un program de studii universitare de licenţă pot parcurge, cu aprobarea Consiliului facultăţii, 2 ani de studii într-un singur an, cu excepţia ultimului an de studii.

REÎNMATRICULARE

Studenţii exmatriculaţi într-un an universitar anterior în condiţiile art.25. pot fi reînmatriculaţi (excepţie exmatriculaţii din anul I care nu se reînmatriculează), în acelaşi an de studiu (anul de studiu nepromovat), în primii 5 ani de la exmatriculare, la cerere, cu acordul consiliului facultăţii, în regim „cu taxă”. Numărul total al reînmatriculărilor nu poate depăşi durata ciclului de studii (nu mai mult de 3 pentru studiile cu durata de 3 ani, 4 pentru studiile cu durata de 4 ani, respectiv 2 pentru masteratele de 2 ani).

Studenţii exmatriculaţi sau retraşi în urmă cu mai mult de cinci ani, raportat la data solicitării reînmatriculării, pot fi înmatriculaţi în condiţiile prezentului articol, numai în urma concursului de admitere.

Studenţii şcolarizaţi conform Legii 84/1995 (PROMOŢIA DE 4 ANI) şi care au fost exmatriculaţi sau retraşi nu pot fi reînmatriculaţi. Ei pot dobândi statutul de student în urma unui concurs de admitere cu posibilitatea recunoaşterii creditelor obţinute anterior şi încadrarea în procentul de 5% pentru promovarea a doi ani de studiu într-un an universitar, exceptând ultimul an de studiu. Acesţi studenţi vor suporta taxa de şcolarizare corespunzătoare duratei normale de şcolarizare, chiar dacă o parte din discipline au fost recunoscute de către Comisia de echivalare şi recunoaştere de la nivelul fiecărei facultăţi.

ÎNTRERUPERE

La cererea studentului, Consiliul facultăţii poate aproba întreruperea studiilor, pe o perioadă de maximum 2 ani pe toată durata şcolarizării, dar numai după parcurgerea a cel puţin două semestre.

EXMATRICULARE

Pentru neachitarea taxelor de şcolarizare şi/sau a penalităţilor datorate pentru neachitare la termen, până cel mai târziu cu 10 zile înainte de începerea anului universitar următor, aşa cum este prevăzută aceasta de structura aprobată a anului universitar, studenţii vor fi exmatriculaţi.

Dacă la sfârşitul duratei legale a programului de studii, studentul nu a obţinut toate creditele stabilite prin planul de învăţământ, dar are 30 de credite în anul terminal,el poate solicita, prin cerere, prelungirea studiilor, în regim cu taxă/disciplină, atât pentru disciplinele nepromovate cât şi pentru disciplinele apărute ca diferenţe în urma eventualelor modificări ale planului de învăţământ, discipline ce vor fi consemnate în contractul anual de studii. În cazul nedepunerii acestei cereri, studentul va fi exmatriculat definitiv, fără drept de reînmatriculare. Numărul solicitărilor pentru acordarea prelungirii duratei de studiu nu poate depăşi numărul total al anilor de studiu (3 respectiv 4 în cazul studiilor de licenţă, 2 în cazul masteratelor de 2 ani). Dacă nici după această perioadă nu îşi va finaliza studiile va fi exmatriculat definitiv.

TRANSFER

Transferarea studentului se poate face începând cu anul II, în cadrul aceluiaşi domeniu de licenţă,  din acelaşi domeniu fundamental. Transferul de la specializările acreditate sau autorizate provizoriu ale instituţiilor de învăţământ superior particulare nu este posibil.

Solicitările de reînmatriculare, reluare a studiilor după întrerupere, de transfer, se pot aproba numai după achitarea de către student a taxelor aferente/debitelor.

TOATE ACESTE PRECIZĂRI SE GĂSESC ÎN REGULAMENTULprivind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS).