Anunț privind recrutarea și selecția grupului țintă al proiectului ID 136147

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea „Babeş-Bolyai”, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Administraţie şi Management Public, anunță recrutarea şi selecția în grupul ţintă al proiectului a 25 de persoane din categoria personal implicat în dezvoltarea de programe de studii universitare (în domeniul administrației publice) și 6 persoane din categoria membri ai structurilor/comisiilor de conducere din facultăți/universități care derulează programe de studiu în domeniul administrației publice, în vederea implicării acestora în proiectul cu titlul „Creşterea calităţii programelor de licenţă în domeniul administraţiei publice. Calitate în Administraţie Publică/C.A.P. – creştere şi dezvoltare prin programe de studii îmbunătăţite”.

În calitate de lider de parteneriat, Departamentul de Administraţie Publică, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării va selecta minimum 3 persoane din categoria „membri ai structurilor/comisiilor de conducere din facultăți/universități” care derulează programe de studiu în domeniul administrației publice și minimum 15 din categoria „personal implicat în dezvoltarea de programe de studii universitare” (în domeniul administrației publice).

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii programelor universitare de licenţă în domeniul administraţiei publice, în vederea adaptării acestora la cerinţele pieţei muncii. În acest sens, proiectul urmăreşte îmbunătăţirea a trei programe de licenţă în administraţie publică, două programe ale Departamentului de Administraţie Publică, FSPAC, Universitatea Babeş-Bolyai (forma de învăţământ cu frecvenţă şi forma de învăţământ la distanţă) şi un program al Facultăţii de Administraţie şi Management Public, al Academiei de Studii Economice din Bucureşti (forma de învăţământ cu frecvenţă).

Categoriile de grup țintă descrise mai sus urmează să fie implicate în următoarele activități:

• Activitatea nr. 7 – Furnizarea unui program de perfecționare profesională pentru 25 de persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare în domeniul administrației publice (15 persoane din partea liderului de parteneriat şi 10 persoane din partea partenerului) și 6 membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universități/facultăți ce derulează programe de studiu în domeniul administrației publice (3 persoane din partea liderului de parteneriat şi 3 persoane din partea partenerului). Programul de perfecționare profesională include o sesiune de instuiri pe trei domenii: managementul calității în învațământul superior, metode alternative și moderne de predare, și implicarea și rolul universiății în dezvoltarea comunității.

• Activitatea nr. 8 – Instruirea în utilizarea a 3 licenţe informatice (managementul proiectelor, planificarea și administrarea afacerilor și soft antiplagiat) achiziţionate prin proiect a persoanelor implicate în dezvoltarea programelor universitare din partea solicitantului.

• Activitatea nr. 9 – Demararea unor analize curriculare pe domenii de studiu, definirea programelor de studiu și emiterea de propuneri de îmbunătățire pe baza acestor analize. În cadrul activităţii se vor realiza focus-grupruri la care vor paticipa studenţi, personal implicat în dezvoltarea de programe, membri ai partenerilor sociali în educație și membri ai structurilor de conducere din facultate/universitate

• Activitatea nr. 10 – Organizarea de activități ce urmăresc creșterea accesului la învățământul superior și o mai bună corelare a învățământului superior din România cu piața muncii, prin organizarea unui eveniment de tipul „Zilele Carierei”, pe durata a 2 zile consecutive, atât la sediul solicitantului, cât și al partenerului.

• Activitatea nr. 11 – Organizarea a 2 Gale ale Absolvenților de Administrație Publică, unul la solicitant și unul la partener.

• Activitatea nr. 12 – Dezvoltarea/consolidarea de rețele și acorduri de cooperare dintre Universitatea Babeș-Bolyai și Academia de Studii Economice și alte două universități/facultăți de administrație publică (UAIC Iași și SNSPA Bucureşti), prin crearea Asociației Studenților de Administrație Publică de la cele patru universități și organizarea unei conferințe naționale a studenților de administrație publică.

Dosarul de înscriere în grupul țintă trebuie să conțină următoarele documente:
• CV-ul aplicantului;
• Copie după Cartea de identitate; şi
• adeverință care să ateste calitatea de angajat/cadru didactic asociat în cadrul programului de licență în domeniul administrației publice

Dosarele de candidatură se depun personal la Biroul de masterate (sediul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării) sau se trimit pe adresa de email gergely@fspac.ro în perioada 28.08.2014 – 5.09.2014.

După depunerea dosarelor, acestea vor fi evaluate de către o comisie nominalizată de managerul de proiect. Lista persoanelor selectate va fi publicată în data de 8.09.2014, ora 18.00. Contestațiile se pot depune în data de 9.09.2014, între orele 16.00-17.00, la Biroul Masterate. Lista finală a persoanelor selectate urmează să fie publicată în data de 10.09.2014, ora 17.00.

Pentru detalii despre proiect și informații suplimentare cu privire la grupul ţintă al proiectului, vă rugăm să ne contactați la nr. de telefon 0264-431505, interior 6208 sau pe adresa de email gergely@fspac.ro.

Afişat astăzi 25.08.2014, ora 19.00, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării şi pe site-urile http://polito.ubbcluj.ro/, http://www.apubb.ro, http://apubb.ro/ccplap/,