Finalizarea studiilor

Licență

Calendar examen licență - Sesiunea februarie 2019
Înscrieri: 22.01-06.02.2019
Proba scrisă: 11.02.2019, ora 12:00, sala III/4, Clădirea FSPAC 1
Susținerea lucrării: 13.02.2019

Studiile de licenţă se finalizează printr-un examen de licență format din următoarele probe:

 • Examen scris din două discipline fundamentale studiate în cadrul programului: Management public și Drept administrativ. Subiectele la ambele discipline sunt de tip grilă (18 grile pentru fiecare disciplină), cu răspunsuri multiple. Examenul scris durează trei ore. (10 credite)
 • Prezentarea și susținerea lucrării de licență (10 credite)

Realizarea lucrării de licență – Cerințe minimale

 • Să abordeze o temă care este strâns legată de administrația publică;
 • Să respecte structura formală a unei lucrări științifice: Introducere, parte teoretică, parte practică, concluzii și recomandări;
 • Să conțină o parte practică, care reprezintă aproximativ 40%-50% din lucrare;
 • Să respecte cerințele minime aferente unei lucrări științifice – de ex. citarea corespunzătoare a surselor bibliografice, listă de bibliografie la finalul lucrării, cuprins;
 • Să aibă o lungime minimă de 40 pagini, în format Times New Roman, caractere de 12, la distanţă de un rând şi jumătate
 • Mai multe detalii vizând alegerea temei și redactarea lucrării

Documente utile în vederea redactării lucrării de licență :

Acte necesare pentru înscriere:

 • Cerere tip de înscriere (se găseşte la secretariat )
 • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia (în original și copie xerox)
 • Certificat de naştere (copie xerox sau legalizată)
 • Carte de identitate (copie xerox)
 • 2 fotografii (tip carte de identitate)
 • Atestat/certificat de competenţă lingvistică
 • Dosar plic
 • Lucrarea de licenta 1 ex., + pe suport electronic CD
 • Carte de identitate (copie xerox)
 • Declarație pe proprie răspundere că lucrarea nu este plagiată
 • Acordul scris al profesorului coordonator
 • Dovada achitarii taxei de înscriere (dacă e cazul)
  • Taxa de 1.000 RON:
   • În cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor în una din cele două sesiuni consecutive (iunie, februarie)
   • În cazul înscrierii la examenul de finalizare a studiilor mai târziu de trei anide la data absolvirii
   • Se achita la casieria facultății.

Important de știut

 • Finalizarea studiilor prin examenul de licență se face în luna iulie a anului universitar în care studenții absolvă programul de licență. Studenții care sunt absolvenți în luna iulie dar nu doresc să își susțină imediat licența, pot face acest lucru și în sesiunea din luna februarie a anului următor.
 • Examenul de licență poate fi susținut gratuit de 2 ori (sesiunea din iulie și februarie, neprezentarea înseamnă o șansă pierdută).
 • Examenul de licență trebuie susținut în maxim 3 ani de la finalizarea studiilor (anul în care studenții absolvă plus încă 2 ani), în caz contrar se va plăti o taxă de susținere de 1,000 RON.

Master

Calendar susținere disertație: Sesiunea februarie 2019

Înscrieri: 25.01-07.02.2019
Susținerea lucrării: 12.02.2019

Finalizarea studiilor de master se realizează prin susținerea lucrării de disertație (10 credite). Lucrarea de disertație se întocmește respectând aceleași cerințe științifice ca și în cazul lucrării de licență însă așteptarea este ca cercetarea abordată să aibă un grad mai mare de complexitate și originalitate.

Realizarea lucrării de disertație – Cerințe minimale

 • Să abordeze o temă care este strâns legată de administrația publică și particularizată în funcție de specificul programului de masterat. Nu puteți folosi aceeași lucrare ca la nivel licență. Cu acordul coordonatorului, puteți dezvolta o continuare a cercetării de la nivel licență însă trebuie să fie clară contribuția nouă.
 • Să respecte structura formală a unei lucrări științifice: Introducere, parte teoretică, parte practică, concluzii și recomandări.
 • Să conțină o parte practică, care reprezintă aproximativ 40%-50% din lucrare. Legătura dintre partea teoretică și cea practică trebuie articulată mult mai serios decât în cadrul lucrării de licență.
 • Să respecte cerințele minime aferente unei lucrări științifice – de ex. citarea corespunzătoare a surselor bibliografice, listă de bibliografie la finalul lucrării, cuprins.
Să aibă o lungime minimă de 60 pagini, în format Times New Roman, caractere de 12, la distanţă de un rând şi jumătate.

Documente utile în vederea redactării lucrării de licență:

Acte necesare pentru înscriere

 • Fişa de înscriere (se găseşte la secretariat);
 • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia în original;
 • Diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diploma (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia în original
 • Certificatul de naștere în copie conformă cu originalul (trebuie adus și originalul) sau în copie legalizata
 • 2 fotografii tip buletin de identitate
 • Lucrarea de disertatie + CD, insotita de acceptul coordonatorului științific;
 • Pașaport –copie (cazul studenților străini)
 • CI, buletin de identitate – copie
 • Dosar plic
 • Declaratie pe proprie raspundere ca lucrarea de diploma nu este plagiata
 • Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul)
 • Atestatul/adeverința de echivalare a studiilor, scrisoarea de acceptare, ordinul ministrului, avizul ministerului – in original si copie pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata (pentru absolvenții care au fost admiși la studii pe baza atestatului/adeverinței de echivalare a studiilor, a scrisorii de acceptare, a ordinului ministrului, a avizului ministerului etc.)