Science, Technology and Innovation in Public Governance

sci-tech-int

Website

Denumirea programului: Science, Technology and Innovation in Public Governance
Durata Studiilor:
4 semestre
Limba de predare
: engleză
Taxă de admitere
: 200 RON
Taxă de școlarizare
: 2.800 RON
Criterii de admitere: Proiect pe tema “O guvernare performantă prin utilizarea tehnologiei” și CV, ambele redactate în limba engleză
Criteriul de departajare: Media examenului de licenţă

Broșură de prezentare

Puteți consulta aici numărul locurilor bugetate și cu taxă scoase la concurs.

Descrierea programului:
Primul și singurul program universitar de administrație publică din România axat pe aplicarea ṣtiinṭei ṣi tehnologiei în procesul de guvernare.

Planul de învățământ

Obiectivele programului:
Constatarea unei nevoi accentuate de specialiṣti care să ia decizii pe baza unor date concrete, obṭinute din cercetare ṣi valorizarea pe piaṭa muncii a abilităṭilor de analiză ṣi interpretare a datelor  au condus la înfiinṭarea acestui nou program de masterat.

Dimensiunea internaṭională a programului conferă absolvenṭilor o deschidere suplimentară spre piaṭa muncii din România ṣi din străinătate.

Programa masteratului Science, Technology and Innovation in Public Governance este concepută în funcṭie de cerinṭele ṣtiinṭifice ṣi tehnice  impuse de piaṭa muncii, urmărind:

  • dezvoltarea cunoștințelor în domeniul proiectării cercetării, a analizei ṣi interpretării datelor, a analizei critice a rapoartelor de cercetare
  • dezvoltarea abilităṭilor de utilizare a unor softuri extrem de utile în procesul gucvernării, la orice nivel: e.g. SPSS, GIS
  • dezvoltarea unor abilități manageriale axate pe creṣterea calităṭii procesului de luare a deciziilor prin fundamentarea acestora pe date concrete ṣi actuale

Universităţi internaţionale partenere:
Michigan State University, East Lansing, Michigan – partener principal;
Nelson Rockefeller College of Public Affairs and Policy, State University of New York at Albany
National Association of Schools of Public Affairs and Administration
(Washington DC, SUA)
Florida International University, Miami, SUA
University of Delaware, Delaware, SUA
Universitá degli Studi di Genova, Italia
Corvinus University of Budapest, Ungaria
Monash University, Australia
Victoria University, Australia

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați și paginile dedicate organizării admiterii, în meniul din dreapta paginii.